Facebook_Event

Definícia pojmov a informácie

Hráč :

Hráčom sa môže stať každý človek, ktorý bude spĺňať určité povinnosti ktoré sú uvedené nižšie. Po splnení týchto povinností sa stáva súčasťou herného sveta, ktorý môže svojim konaním ovplyvňovať pomocou postavy, ktorú si dopredu vyberie a počas hry stvárňuje. Každý hráč môže hrať len jednu postavu naraz, tzn. že nemôže hrať inú postavu pokiaľ jeho predošlá postava existuje (žije).

Povinnosťou každého hráča taktiež je :

- včas sa zaregistrovať
- poznať a vedieť pravidlá
- prísť na čas (dostaviť sa na lokáciu najneskôr hodinu pred stanoveným začiatkom hry)
- riadiť sa bezpodmienečne pokynmi organizátorov a zákonmi Slovenskej Republiky
- doniesť si so sebou sprievodnú listinu a stále ju pri sebe nosiť (!!!)
- nekaziť hru powerplayerstvom (!!!)
- počas hry ani tesne pred ňou požívať *alkohol, drogy alebo akékoľvek iné omamné a psychotropné látky (!!!)
( * - Alkohol je povolený len osobám starším ako 18 rokov a to len v obmedzenom množstve. Pozor ! – Akonáhle bude niekto pripitý, opitý apod., je považovaný za neschopného hrať a hrubo tým porušuje pravidlá. Organizátor to bude riešiť individuálne, operatívne a s právom vykázať hráča z hry ).
- Hráči berú na vedomie že sa hry účastnia na vlastné riziko a preberajú všetkú právnu a morálnu zodpovednosť za svoje konanie počas celého trvania akcie. Mladiství hráči musia doniesť podpísané potvrdenie od zákonného zástupcu

CP – cudzia postava

Na hre sa budú vyskytovať rôzne typy cudzích postáv. Tieto postavy podávajú herné informácie, dávajú úlohy, skúsenosti, majú špeciálne schopnosti a podobne. Sú to : Cechmajstri, ich pomocníci, atď. ( budú teda k dispozícií väčšinu hernej doby )

AP – atmosferická postava

Na rozdiel od cudzej postavy, sa vyskytuje zriedkavejšie a teda pomáha dotvoriť atmosféru a dej. Taktiež podáva informácie, môže ponúknuť službu a pod. Napr. hrdina stretne starca, ktorý hľadá stratenú mincu. Hrdina mu ju pomôže nájsť a starec mu na oplátku povie nejakú zaujímavú informáciu alebo dá nejaký predmet....

Creep

Sú to v podstate hráči s tým, že vypomáhajú organizátorom pri stvárňovaní rôznych beštií alebo CP/AP. Pre nich neplatí podmienka hrania jednej postavy.

Príležitosť

Špecifické možnosti v hre ( úlohy u AP, porazenie špecifických creepov, tajomné lokality... ) , ktorých vykonanie poskytne postave výhody alebo nevýhody. Napr. podpísanie zmluvy s diablom, splnenie priania zlatou rybkou,....

Popisky

Niektoré Príležitosti, lokácie alebo iné miesta alebo predmety môžu mať popis, ktorý bližšie vysvetľuje či špecifikuje metahernú podobu alebo vysvetľuje účinky. Platí pri nich pravidlo, že pokiaľ ich hráč začal čítať musí ich dočítať do konca a riadiť sa či správať podľa pokynov na popisku. Napr. „Bažina – po tomto vyhradenom území sa môžeš pohybovať len pokľačiačky“ alebo „Stojíš na prekliatej pôde. Ak dokážeš prečítať tento odkaz, okamžite Ťa postihla kliatba – strácaš 2 životy a 2 magy“ a pod.

Označenie druhu (mimoherne)

Postava/creep má na viditeľnom mieste pripevnenú šatku/látku, ktorá symbolizuje druh. Ak šatku nemá je Humanoid. V prípade zlej viditeľnosti (v noci) iná ako humanoidná postava/creep musí oznámiť svoj druh. Druh postavy/creepu je viditeľný na prvý pohľad resp. sa dá vycítíť (pocit mrazenia chrbta pri nemŕtvych, pach síry pri démonoch a pod.)
Čierna s bielou lebkou a hnátami - Nemŕtvy.
Červená s čiernym X - Démon.
Zelená s troma škrábancami - Zviera.

Kostýmy

Každý hráč musí byť počas celej hry oblečený v kostýme, zodpovedajúcom postave, ktorú stvárňuje. Kladie sa dôraz na kvalitu a zmysel pre detail. Hráč bez kostýmu nemôže hrať. Doplnky sú súčasťou kostýmu a nepokladajú sa za predmet. Nemôžu byť ani ukradnuté, či dobrovoľne pustené do hry ako herný artikel. Inšpiráciou pre kostým môže byť kostým historický či fantastický (či už podľa nejakej hry, knihy, filmu a pod.), ale mal by byť určite praktický. Na kostýme nesmú byť vidieť väčšie prvky alebo celé kusy moderného oblečenia. Je potrebné aby si hráči priniesli kapsičky, mešce a pod. ( toto je povinné pre každého hráča !! viď: Zobratie a predaj predmetu)

Herný predmet:

Predmety na hre s ktorými môžu prísť hráči do kontaktu delíme na:

Bežný – je to predmet vyrobený z bežného materiálu, z ktorého zvykne daný predmet byť vyrobený a má bežné vlastnosti. Napr.: meč, zbroj, prívesok,... (treba uviesť pri registračnom maily konkrétne aký predmet/ ty si chcete priniesť od začiatku hry ). Každý z takýchto predmetov bude označený nejakou jednotnou farbou. (označí organizátor pri registrácii)

Vzácny – je predmet vyrobený z netradičného materiálu a/alebo má netradičné vlastnosti. Napr. sekera vyrobená špeciálnym trpaslíckym kalením (+1 do zranenia), žlč horského obra, ... (bude označený inou jednotnou farbou)

Magický – je predmet ktorý ma nadprirodzené vlastnosti. Vo všeobecnosti sa tento predmet nedá bežne poškodiť či zničiť. Napr.: Kladivo vrhajúce blesky,... (bude označený inou jednotnou farbou). Počas celej hernej doby musí byť na hernom území (nie v neherných stanoch viď. Stany)

Artefakt – je taktiež predmet magický, ktorý však údajne vytvorili sami bohovia. Je ich vyrobených len pár kusov a každý Artefakt je jedinečný. Jeho moc je tak ohromujúca, že pokiaľ by sa niekomu dostali do rúk viaceré Artefakty, tak by údajne sám mohol zasadnúť medzi bohov. (bude označený inou jednotnou farbou). Artefakty sú teda najmocnejšie predmety v hre. Počas celej hernej doby musí byť na hernom území (nie v neherných stanoch viď. Stany)

Zobratie a predaj predmetu :

Každý predmet bude mať svoju kartičku, na ktorej je vysvetlené čo predmet robí, akú má hodnotu, apod. (príklad – Meč : +1 zranenie, cena: 7, ... ) (Toto pravidlo sme zaviedli kvôli tomu aby sa hráči nemuseli báť, že keď ich niekto okradol, ich meč sa reálne poškodí apod. Keď je hráč okradnutý, neodovzdá okrádajúcemu svoj meč ale len kartičku ( je na hráčovi či mu odovzdá aj reálne svoj meč – na vlastné riziko). Tým pádom okradnutý hráč už meč nevlastní, nemôže ho používať a je nútený ho čo najskôr odložiť do svojho stanu. Vlastník kartičky s ňou môže manipulovať ako s plnohodnotným predmetom. ( bojuje fyzicky svojím mečom, ale môže hlásiť zranenie ukradnutého meča (samozrejme používa iba 1 čiže buď svoj alebo ukradnutý )). Môže taktiež túto kartičku predať, vymeniť, nie však zničiť, skryť, zahodiť.

Lokácie (herné)

Mesto (pevnosť, krčma, kláštor, cintorín), dedina(lesný tábor, gilda), magická veža, magická pustatina, + iné konkrétne lokácie (Studnička, Strom)

Cechy

Sú konkrétne miesta, kde má postava možnosť vyučiť sa nejakú schopnosť. V každom cechu bude Cechmajster (CAP) (a príp. pomocník), ktorý bude tieto schopnosti učiť za určitý počet EXP a ZLT. V cechoch alebo blízko cechov sa nachádzajú aj Runové kamene (viď. schopnosť Runa domova) či magické Trezory (na uschovanie magického predmetu alebo Artefaktu počas hernej doby)

Stany

Stan hráča sa pri registrácii zadefinuje buď ako súčasť herného sveta (žiadne moderné veci nesmú rušiť atmosféru (spacák, vak, apod. - napr. schované v jutovom vreci), alebo neherný priestor. V prípade že bude ako neherný, nesmú sa v ňom počas hernej doby nachádzať magické predmety a artefakty, a to ani pokiaľ by boli v držaní osoby, ktorá sa nachádza v tomto nehernom území (napr. magický meč, ktorý vlastní postava, sa počas hernej doby nemôže schovať v nehernom stane, a to ani ak je tam s tým mečom postava ). Neherné stany budú označené organizátorom na podnet hráča.

Uschovanie predmetu

Keďže herná doba je stanovená od 6:00 do 2:00 a všetky magické predmety a artefakty musia byť na hernom území znamená to že ak vlastním magický predmet alebo artefakt a chcem ísť spať o 22:00, ale môj stan nie je herným priestorom, musím tento predmet, zveriť inej hrajúcej postave, alebo ho uschovať v trezore. Trezor je miesto v blízkosti alebo priamo v cechu chránené tajomnými mocnými mechanizmami. (Napr. Magická bariéra chrániaca predmety u Mága, ai. )

Platidlá

Na území sa platí hernými peniazmi, mincami Zlatými (skratka ZLT ), alebo Striebornými ( skratka STR ). 1 ZLT má hodnotu 3 STR.